Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat. 
De MR op onze school bestaan uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school hebben. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de drie jaar aftredend en herkiesbaar.

Leden van de medezeggenschapsraad:
Oudergeleding:
Hedwich Hessels-Brandsma, voorzitter
Hobbe Hiemstra, secretaris

Personeelsgeleding:
Hilly Velde
Ewoud van der Weide

Notulen

Conclusie fusiegesprekken MR'en basisschool it Fûnemint en basisschool de Opslach (gezamenlijk bericht)

 

OMR

Op onze scholen is een onderwijsteammedezeggenschapsraad, waarin vertegenwoordigers van de scholen van Onderwijsteam Noord plaatsnemen.

 

GMR 

Bij Gearhing is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen van Gearhing vertegenwoordigt en die onze MR kan adviseren en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien. Voor de notulen van de GMR klikt u hier.

Juli 2018: Gezamenlijk bericht beide scholen Wommels m.b.t. mogelijke fusie

Gesprekken fusie It Fûnemint <-> de Opslach

Er komt voorlopig geen fusie tussen beide basisscholen in Wommels.

In november 2017 zijn de MR'en van It Fûnemint en de Opslach bij elkaar geweest

voor een oriënterend gesprek m.b.t. een eventuele fusie tussen beide scholen, want uit een eerdere peiling bleek dat het merendeel van de ouders niet onwelwillend (positief) tegenover een fusie staat. Nieuwe ouders geven aan het vaak jammer te vinden dat zij moeten kiezen.

Eind april 2018 zijn de MR'en opnieuw bij elkaar geweest.

De MR van It Fûnemint heeft laten weten op dit moment niet voor een intentieverklaring te gaan, aangezien zij op dit moment nog in de afwikkeling van de fusie van Lollum zitten en dat een 2e fusie op korte termijn oa financieel niet aantrekkelijk zou zijn. Ook speelt mee dat een bestuurlijke fusie tussen CBO De Greiden en De Gearhing voorlopig van de baan is. Derhalve is het tekenen van een intentieverklaring (met de verplichting fusiemogelijkheden te onderzoeken) voor de MR van It Fûnemint op dit moment niet aan de orde.

De MR van de Opslach heeft aangegeven dat de financiële zaken voor hen niet opwegen tegen de behoefte en het belang van een fusie tussen beide scholen in Wommels.

De MR van de Opslach heeft dan ook aangegeven bereid te zijn om een intentieverklaring tot fusie aan te gaan: het nader onderzoeken van de mogelijkheden.

Zodoende kan de conclusie getrokken worden dat een fusie tussen beide basisscholen in Wommels er op dit moment niet in zit, maar dat het in de toekomst zeker onderzocht gaat worden.

Beide MR'en hebben uitgesproken de huidige samenwerking zeker te willen voortzetten. Zo wordt er momenteel samen gekeken naar het klimaat in het gebouw en de verkeerssituatie rondom school.


MR'en basisschool it Fûnemint en basisschool de Opslach