Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad4

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie en/of bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan het bestuur adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de medezeggenschapsraad daarmee akkoord gaat. 
De MR op onze school bestaan uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten. De ouderleden hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar, zolang ze kinderen op school hebben. De personeelsleden in de medezeggenschapsraad zijn eveneens om de drie jaar aftredend en herkiesbaar.

Leden van de medezeggenschapsraad:
Oudergeleding:
Nynke Wagenaar, voorzitter
Rutger Boudewijn, secretaris

Personeelsgeleding:
Hilly Velde
Ewoud van der Weide

Notulen

Verslag MR vergadering 28 november 2017

Verslag MR vergadering 2 oktober 2017

 

OMR

Op onze scholen is een onderwijsteammedezeggenschapsraad, waarin vertegenwoordigers van de vier scholen plaatsnemen.

Oudergeleding:
Nynke Wagenaar en Rutger Boudewijn (per toerbeurt)

Personeelsgeleding:
Janke Singelsma en Ewoud van der Weide (per toerbeurt)

Notulen OMR

januari 2017

GMR 

Bij Gearhing is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad die alle scholen van Gearhing vertegenwoordigt en die onze MR kan adviseren en door onze MR gevraagd en ongevraagd van advies kan worden voorzien. Voor de notulen van de GMR klikt u hier.