Fierljeppen!

  • 02 juni 2022
Fierljeppen

Vandaag gingen groep 5/6 en groep 7/8 op de fiets naar Winsum voor een prachtige fierljepclinic van Fierljep Feriening Winsum e.o. Wat een enthousiasme en sportiviteit!
De fierljepclinic is een onderdeel van het jubileumprogramma van Vogelwacht / Fûgelwacht Wommels e.o.