Verlofaanvraag formulier

Wanneer mag mijn kind thuisblijven van school? (Zie ook hoofdstuk 5 van de schoolgids van Gearhing)

Als een kind ziek is, mag het natuurlijk thuis blijven. Een kind mag ook thuis blijven voor het vervullen van plichten die te maken hebben met godsdienst of levensovertuiging. Dit moet vooraf aan de directeur gemeld worden. Op grond van de wet is de directeur bevoegd het verzoek te toetsen. Verder kan het gebeuren dat uw kind vanwege geloofs- of levensovertuiging niet deel mag nemen aan bepaalde activiteiten. De school zorgt in dit geval, in overleg met u als ouder, voor een alternatief lesprogramma (eventueel in een andere groep). Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregeling worden gemaakt als de leerling tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders (LPW art.11 onder f en art. 13a). De directeur mag zo'n vakantie maar één keer per jaar toestaan. Het maximum aantal is tien schooldagen. Zo'n vakantie is niet toegestaan in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Bij de aanvraag moet tegelijkertijd een werkgeversverklaring worden ingeleverd. Bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Súdwest Fryslan kunt u een folder krijgen, waarin alles nauwkeurig is beschreven.

Ook voor de volgende zaken kunt u verlof vragen:

  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting die niet buiten de lesuren kan plaatsvinden;
  • Een verhuizing (hoogstens één dag);
  • Het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (één dag). Als het huwelijk in een andere plaats wordt gesloten op zijn hoogst twee dagen;
  • Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (de duur te bepalen in overleg met de directeur);
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad maximaal vier dagen; in de tweede graad maximaal twee dagen; in de derde of de vierde graad op z'n hoogst één dag);
  • Bij een 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum en een huwelijksjubileum van de ouders of grootouders één dag;
  • Overige gewichtige omstandigheden.

Vraagt hierbij vrijstelling van de leerplichtwet voor: